Gebruiksvoorwaarden

Het loutere feit van uw gebruik van de site www.vastgoedintenerife.com houdt in dat u de volgende gebruiksvoorwaarden integraal en onherroepelijk aanvaardt. Tenerife Connect vzw behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen. Wij raden u dan ook aan om deze regelmatig te raadplegen.

De volledige inhoud van het aanbod van Tenerife Connect kan u op de hoofd website van Tenerife Connect terugvinden.

De site www.vastgoedintenerife.com wordt beheerd door vzw Tenerife Connect waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd in België, 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 34/301. De vereniging heeft het ondernemingsnummer BE0688 726 031.

De tarifering van een zoekertje wordt vastgesteld voor de publicatie van een specifieke vastgoedaanbieding. De gebruiker mag zijn zoekertje wijzigen door een bepaald type vastgoedaanbieding te vervangen door een ander. Wanneer de gebruiker zijn zoekertje vervroegd verwijdert van de website, kan hij zich niet beroepen op een volledige of gedeeltelijke terugbetaling.
De gebruiker aanvaardt dat, zodra een zoekertje op de site is geplaatst en is betaald, er geen herroepings- of annuleringsrecht van kracht is voor dit zoekertje. De consument beschikt dus niet over het recht om van de aankoop af te zien.

Wij behouden ons het eenzijdige recht voor om een zoekertje dat op onze site is geplaatst, zelfs voor het einde van de publicatieperiode, te deactiveren of te weigeren in de volgende gevallen:

 • Een zoekertje heeft betrekking op een reeds verkocht of verhuurd pand.
 • Een beschrijvende tekst is in strijd met deze gebruiksvoorwaarden.
 • Er zijn geen foto’s geplaatst bij het zoekertje.
 • Een of meerdere foto´s stellen het vastgoed niet expliciet voor of tonen een pand dat slechts op de achtergrond staat.
 • Een zoekertje is niet voldoende toegelicht, er is niet voldoende informatie gepubliceerd.
 • Een zoekertje is fout, met name met betrekking tot de ligging, of een zoekertje is onwettelijk.

Wij behouden ons het recht eenzijdig de toegang te verbieden tot heel de site of een gedeelte ervan aan elke fysieke of rechtspersoon:

 • die deze gebruiksvoorwaarden zou overtreden
 • die de persoonlijke gegevens waartoe hij toegang kan hebben via de website zou gebruiken om betalende producten of diensten aan te bieden of om een groot aantal niet aangevraagde berichten te versturen naar de e-mailadressen van andere internetgebruikers (“spamming”) voor eender welk commercieel doel of op een andere niet-toegelaten wijze.
 • die op de site valse of onwettelijke zoekertjes zou plaatsen
 • die op een bepaalde manier de goede reputatie van de site zou schaden
 • die inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden
 • die de site zou aanwenden voor onwettige doeleinden
Wij behouden ons eveneens het recht voor om diezelfde personen gerechtelijk te vervolgen.

Hoewel wij ons inzetten om de site www.vastgoedintenerife.com 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de site te onderbreken om technische of andere redenen. Wij behouden ons eveneens het recht voor onze diensten te beëindigen, en dit zonder dat we verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of derden.

Tenerife Connect vzw zal er in de mate van het mogelijke op toezien dat de site en de bestanden die van de site kunnen worden gedownload, vrij zullen zijn van bugs, virussen, Trojaanse paarden en niet toegelaten spyware. Het kan echter niet worden uitgesloten dat deze zaken toch aanwezig zijn. Tenerife Connect vzw kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor elke schade en/of elk verlies die hieruit voortvloeit voor de gebruiker. Tenerife Connect vzw raadt de gebruiker sterk aan een firewall, een antivirusprogramma of andere noodzakelijke beveiligingsprogramma´s op zijn computer te installeren.

In bepaalde rubrieken bevat de site www.vastgoedintenerife.com hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites die beheerd worden door derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en correctheid van de inhoud of voor deze websites zelf. We kunnen ook niet beschouwd worden als instantie die deze websites of deze inhoud in het algemeen goedkeurt, publiceert of toestaat. De uitbaters van die websites zijn dus de enige verantwoordelijken voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, enz.

Wij doen al het mogelijke om op de site betrouwbare en regelmatig bijgewerkte vastgoedzoekertjes ter beschikking te stellen. Noch Tenerife Connect vzw (beheerder van de site www.vastgoedintenerife.com), noch de fysieke of morele persoon (vastgoedmakelaar, promotor of particulier) die ons het zoekertje heeft doorgespeeld, kunnen echter verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de inhoud van het zoekertje of in geval het pand niet meer zou beschikbaar zijn op het moment dat u het zoekertje bekijkt. Het zoekertje vormt in geen geval een aanbieding in de juridische zin van het woord. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u een beslissing neemt (aankoop, huur,…) omtrent het vastgoed, contact op te nemen met het vastgoedkantoor of de particulier die het zoekertje heeft geplaatst om persoonlijk te controleren of de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed correct en up-to-date zijn conform de gebruiksvoorwaarden van deze website.

De informatie is altijd van voorlopige aard en moet altijd worden bevestigd door de vastgoedmakelaar, de promotor of de particulier die het zoekertje heeft geplaatst, vooral op het vlak van de vraagprijs.
Tenerife Connect vzw kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de wettelijkheid, de juistheid en de inhoud van de zoekertjes die op de site zijn geplaatst, noch voor de kwaliteit van de panden en/of de diensten die in deze advertenties worden aangeprezen.

Inzake aankoopkosten, raadpleegt u best uw makelaar of een specialist ter zake. Deze kan u een nauwkeurig overzicht bezorgen van de diverse kosten, provisies en rechten een de ondertekening van de verkoopsovereenkomst. Seb Leeson & Co geldt als specialist en biedt zijn diensten aan om op een onafhankelijke manier uw aankoop op een vlotte manier af te werken. Voor meer informatie hieromtrent en de diensten die Seb Leeson & Co u kan aanbieden, verwijzen wij u door naar de website van Seb Leeson & Co zijnde www.sebleeson.com

Inzake uw lening, raden wij u aan contact op te nemen met uw financiële instelling.

Indien u een zoekertje plaatst op de site, verbindt u zich ertoe uitsluitend informatie te geven (afbeeldingen, foto´s,…) die niet in strijd is met de gebruiksvoorwaarden en rechten van derden, inclusief de intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, afbeeldingsrecht,…) of met de moraal en goede zeden. U vrijwaart Tenerife Connect vzw van elke eventuele rechtsvordering van derden met betrekking tot het zoekertje dat u op de site hebt geplaatst.

Sommige zoekertjes bevatten een liggingsplan dat u kan helpen bij het vinden van de exacte locatie van het vastgoed dat u zoekt. Deze liggingsplannen zijn de exclusieve eigendom van de firma Google met wie Tenerife Connect vzw een contract heeft afgesloten voor de levering van cartografiediensten. Deze plannen mogen dus niet worden gereproduceerd voor een ander doel dan het maken van een kopie voor louter persoonlijk gebruik. Zij mogen ook niet worden gewijzigd, vertaald, verhuurd of gepubliceerd voor commerciële doeleinden, op straffe van inbreuk op de auteursrechten van Google en deze gebruiksvoorwaarden van deze site. Het is mogelijk dat deze plannen fouten of onnauwkeurigheden bevatten die in geen geval onder onze verantwoordelijkheid of die van Google vallen.

Alle teksten, gegevens, foto´s, video´s, boodschappen of elke andere vorm van inhoud die op de website wordt geplaatst door een gebruiker, valt enkel onder zijn verantwoordelijkheid. Tenerife Connect vzw controleert de inhoud die op de website wordt geplaatst door gebruikers niet en kan hier dus niet verantwoordelijk voor worden gesteld.

Tenerife Connect vzw kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld over de juistheid, correctheid of wettelijkheid van de aangeboden zoekertjes. Tenerife Connect vzw stelt ter beschikking een platform dat zowel door particulieren als rechtspersonen mag gebruikt worden om het aanbieden van vastgoed in Tenerife te promoten in de Nederlandse taal. Tenerife Connect vzw kan niet controleren of de aangeboden zoekertjes voldoen aan de huidige vigerende wetgevingen inzake onder andere maar niet gelimiteerd tot de verhuur- en toeristische wetgeving in functie van de geografische ligging van het aangeboden vastgoed. De plaatser van het zoekertje vrijwaart volledig en onherroepelijk Tenerife Connect vzw van elke mogelijke aansprakelijkheid of inmenging inzake zijn plaatsing en aanbod.

De gebruiker verklaart, aanvaardt en garandeert dat Tenerife Connect vzw over het recht beschikt om alle tekst of informatie die de gebruiker op de website www.vastgoedintenerife.com heeft geplaatst te gebruiken en te publiceren.

Als gebruiker van de zoekertjesdienst van de website verbindt u er zich toe om geen inhoud op de website te plaatsen die een politieke mening uit, die een lasterlijke, racistische of xenofobe bijklank heeft, die aanzet tot discriminatie, haat of geweld ten opzichte van een persoon, een groep, een gemeenschap of haar leden op basis van ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische origine van deze of van enkelen ervan.

Enkel en alleen al door deze website te gebruiken, verbindt u er zich toe Tenerife Connect vzw (eigenaar van de website www.vastgoedintenerife.com), zijn dochterondernemingen, zijn leidinggevenden, zijn werknemers, zijn partners en zijn vertegenwoordigers te vrijwaren van alle vorderingen tot aansprakelijkheid en andere gerechtelijke acties die door derden zouden worden aangevat, naar aanleiding van een inhoud die door u op de website werd geplaatst.

De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van een van de bovenstaande bepalingen, zal niet leiden tot de ongeldigheid van alle gebruiksvoorwaarden van dit document. De bepaling in kwestie wordt voor niet geschreven gehouden en de gebruiker aanvaardt dat Tenerife Connect vzw deze bepaling zal vervangen door een andere die, in de mate van het mogelijke, dezelfde functie zal hebben.

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de site www.vastgoedintenerife.com is de Belgische wet van toepassing, en zijn uitsluitend de Antwerpse rechtbanken bevoegd.

De volledige inhoud van de site, met inbegrip van de teksten, grafieken, logo´s, knoppen, afbeeldingen, HTML-code, database en pictogrammen, is de intellectuele eigendom van Tenerife Connect vzw en is beschermd via de rechten op intellectuele eigendom, zoals auteursrechten en de rechten van de producent van een database.

Met dit document verleent Tenerife Connect vzw de gebruiker van de site een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en op elk ogenblik zonder reden herroepbare licentie om de inhoud van de website op een computer te openen, weer te geven en te downloaden met als enig doel deze inhoud te raadplegen. De gebruiker mag ook een kopie van de inhoud die op de site wordt weergegeven, uitsluitend voor persoonlijk gebruik afdrukken, op voorwaarde dat hij de inhoud van de site op geen enkele manier wijzigt en dat hij alle vermeldingen van auteurschap en oorsprong van de site behoudt. Reproductie is bijgevolg uitsluitend toegelaten voor persoonlijk gebruik en als persoonlijke kopie in de zin van de wet op auteursrechten.

Bepaalde namen, kenmerken, en logo´s op de website zijn gedeponeerde merken of handelsnamen, die eigendom zijn van Tenerife Connect vzw of van hun respectieve eigenaars. Tenzij uitdrukkelijke en voorafgaande toelating van de licentiehouders, waaronder Tenerife Connect, is elk gebruik van namen, merken en logo´s en/of het ongeoorloofde gebruik van gelijksoortige tekens, verboden.

Elke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging of welk gebruik ook van het geheel of van een van de beschermde elementen van de website, onder eender welke vorm en met eender welk middel, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tenerife Connect vzw. Elk verzoek in dit verband kan gericht worden aan info@tenerifeconnect.com.

Elk commercieel gebruik van de inhoud van de site is strikt verboden.

In geen enkel geval kan Tenerife Connect vzw verantwoordelijk gehouden worden tegenover bezoekers van de site voor klachten of rechtsvorderingen die tegen deze laatsten zouden worden aangespannen door een derde die zou beweren dat het gebruik van eender welk element van de inhoud van de website of een van de producten of diensten die de site aanbiedt, inbreuk zou plegen op een van zijn intellectuele rechten.

Laatst bijgevoegd:

Santa Maria

 • 325.000€
 • Bedden: 2
 • Baden: 2
 • Appartement

Santa Maria

 • 344.900€
 • Bedden: 2
 • Bad: 1
 • Appartement

Ref 2184 Baobab in Costa Adeje

 • 595.000€
 • Bed: 1
 • Bad: 1
 • 62
 • Appartement

Ref 2183 Rijwoning in Oasis de Fañabe te El Madroñal

 • 445.000€
 • Bedden: 3
 • Baden: 2
 • 133
 • Huis

Compare listings

Vergelijken